Logo gizbonn
Notfall?
24/7 Telefonische Hilfe
 

Toxikologische Fachgesellschaften

Gesellschaft für Klinische Toxikologie e.V. (GfKT e.V.)

European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT)

Berlin:

030 / 19240

Erfurt:

0361 / 730 730

Freiburg:

0761 / 19240

Göttingen:

0551 / 19240

Mainz:

06131 / 19240

München:

089 / 19240